PC-PI-3617(OS / PI)

パープルクラウド ピエトラ PC-PI-3617(SN/PI)