PC-PI-3350(SN / PI)

パープルクラウド ピエトラ PC-PI-3350(SN/PI)